συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Μελέτες και μέθοδος εξυγίανσης

Μελέτες και μέθοδος εξυγίανσης

Μελέτες και μέθοδος εξυγίανσης

Η δραστηριότητα της PROSPER HELLAS S.A. είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμιση των υδάτινων πόρων.

Προσφέρει αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις σε τομείς που σχετίζονται με την επεξεργασία υδάτων φορτομένων με διάφορους ρύπους, πριν αυτά εισέρθουν στο αποχετευτικό δίκτυο και εν συνεχεία στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού ή καταλήγουν με φυσική ροή απευθείας στο φυσικό περιβάλλον.

Αυτά τα επιβαρυμένα ύδατα είναι:

  • νερά βροχής μετά από ξέπλυμα αδιαπέρατων επιφανειών, όπως οδοστρώματα κλπ.
  • νερά βροχής μετά από ξέπλυμα βιομηχανικών χώρων π.χ. χώρους φόρτωσης- εκφόρτωσης σε εμπορικό λιμάνι, αεροδρόμια κλπ.
  • απόνερα από βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως απόνερα από εργασίες στα καρνάγια, πλυντήρια αυτοκινήτων κλπ.
  • απόνερα από επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή τροφίμων όπως επαγγελματικές κουζίνες, παρασκευαστήρια κλπ.
  • οικιακά και επαγγελματικά απόνερα, όπου απαιτείται βιολογικός καθαρισμός

Οι κύριοι τομείς δράσης της Εταιρείας είναι:

  • Μελέτες και εφαρμογές
  • Σχεδιασμός μεθόδων εξυγίανσης
  • Σχεδιασμός καινούργιων προϊόντων
  • Διαχείριση ρύπων και συντήρηση εγκαταστάσεων
  • Συμβουλές
Μελέτες και μέθοδος εξυγίανσης
Μελέτες και μέθοδος εξυγίανσης
Μελέτες και μέθοδος εξυγίανσης