συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Η δραστηριότητα της PROSPER HELLAS S.A. είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος...

Μελέτες και μέθοδος εξυγίανσης

Η Εταιρεία μελετάει και συνθέτει τα κατάλληλα προϊόντα και συσκευές, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ρύπων...

Σχεδιασμός προϊόντος

Η Εταιρεία συντάσσει και παρακολουθεί υπεύθυνα την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων συντήρησης...

Συμβουλές συντήρησης εγκαταστάσεων

Καθοδήγηση των πελατών κατά ορθολογικό τρόπο προς τη σωστή λήψη αποφάσεων σε θέματα που τους απασχολούν...

Τεχνικές οδηγίες και συμβουλές